Dược Liệu Việt Nam

Dược Liệu Việt Nam

90% Complete
0 Endorsements
0 Contacts
Influence Score: 1,610
2,361 out of 202,139 Civilians
About Discussions

Recent Activity  -

Bio 

Công ty đã khánh thành và đưa vào hoạt động văn phòng điều hành và giao dịch tại Hà Nội, với 7 tầng, diện tích mặt sàn 1500 m2, tại đường Hồng Tiến, quận Long Biên, Hà Nội, để hoàn thiện về cơ sở vật chất, hiện đại hóa hoạt động quản lý điều hành, phù hợp với bước phát triển mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Personal Information

Interests
A2eefb3b Healthcaremecial suppliesmedicinal material
close